header2

LÁSKA K BOHU A K DRUHÝM (MAT. 22:34-40). 30. TÝDEN. 29.10.2023.


Ježíš dává dvojí odpověď na otázku, které z přikázání je největší. Nejprve se obrací
k Deuteronomiu 6:15: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha...". Židům to bylo známé,
protože tuto pasáž recitovali v modlitbě (zvané „Šema") několikrát denně a psali ji na
všechny své dveřní sloupky. Pro nás, stejně jako pro Židy, je to neustálá připomínka, že Bůh
musí být v našem životě na prvním místě. Jako náš stvořitel a vykupitel má na nás Bůh
absolutní nárok. Dlužíme mu všechno. Všechno, co máme, je dar od něj. Příliš často Boha
odkládáme a ignorujeme ho, dokud nenastane vhodná chvíle nebo dokud to nebude
vyhovovat naší náladě. Dát Boha na první místo znamená vyhradit si nejlepší část našeho
dne na modlitbu k němu a snažit se v každém okamžiku žít jeho vůli z lásky k němu. Ježíš
se dále obrací k přikázání v Levitiku 19:18: „Milovat budeš bližního svého...". Spojuje obě
přikázání tak, že jedno bez druhého nelze splnit. Láska k Bohu nemůže být bez lásky
k jiným lidským osobám, stvořeným k Božímu obrazu. Ani láska k bližnímu nemůže
existovat bez čisté a očišťující lásky k Bohu. Láska k bližnímu vyžaduje stavět ostatní
před sebe. Sebeláska a sebestřednost vedou pouze k osamělosti a izolaci. Být „zaměřený
na druhé" je klíčem k našemu štěstí a naplnění. Milovat druhé znamená hledat jejich pravé
dobro, sloužit jim z lásky k Pánu. Potřebujeme vyjít ze sebe a podívat se za úzké zájmy
našeho egoismu a sebelásky. Čím více autenticky milujeme, tím naplněnější bude náš život.
Není snadné vymanit se ze sobeckých návyků. Kvůli hříchu máme tendenci neuspořádaně
nafukovat vlastní zájmy. To není dobré. Potřebujeme prosit o sílu milosti, která očistí naše
srdce a dá nám vnitřní sílu, abychom ostatní postavili před sebe. Bůh je připraven dát nám
tuto milost, ale chce, abychom o ni prosili. Obtížným okolnostem a vztahům je třeba čelit
modlitbou a obětí. Musíme se modlit i za ty, kteří nám ubližují, a prosit Boha, aby nám dal
milost a sílu milovat je tak, jak je miluje Bůh. „Žehnej těm, kdo tě pronásledují; žehnej jim
a nezlořeč jim" (Římanům 12:14).
MODLEME SE: Pane, pomoz mi, abych tě postavil na první místo ve svém životě. Tolikrát
se přistihnu, že před tebe dávám jiné věci. Udělám si čas na věci, které chci dělat, ale najdu
si málo času na modlitbu. Najdu si čas na rozhovor se svými přáteli, ale málo času na to,
abych si promluvil s tebou. Potřebuji od tebe sílu, abych tě miloval. Pomoz mi také vidět a
milovat druhé tak jako ty. AMEN!

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš fara
středa   9:00   Aš fara
čtvrtek    17:00   Aš fara
pátek   17:00   Aš fara
sobota   17:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš kostel
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

pastorační koordinátor:

Dominik Roháček
tel. 734 264 664
 
farní vikář (kaplan):
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 21

Týden 152

Měsíc 305

Celkem 85640