header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

Obraz Božího milosrdenství

Jeho původ

je spjat s vizí sestry Faustyny v Płocku 22. února roku 1931, během níž Kristus vyjádřil přání,

aby byl takový obraz namalován a opatřen slovy: Ježíši, důvěřuji Ti.

Obraz znázorňuje zmrtvýchvstalého Krista, jehož ruce i nohy nesou stopy ukřižování. Z probodeného Srdce, které na obraze není vidět, tryskají dva paprsky: červený a světlý. Na otázku, co znamenají, Pán Ježíš vysvětlil:
Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem duší... Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající Srdce bylo na kříži otevřeno kopím. (Dn 299) Jinými slovy, paprsky představují svátosti, svatou církev zrozenou z probodeného Kristova boku a dary Ducha Svatého, jejichž biblickým symbolem je voda. Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu, řekl Ježíš, neboť ho nezasáhne spravedlivá Boží ruka. (Dn 299)


Obraz tedy ukazuje veliké Boží milosrdenství,které bylo plně zjeveno ve velikonočním Kristově tajemství a v církvi se uskutečňuje nejúčinněji prostřednictvím svátostí. Obraz má plnit funkci nádoby k čerpání milostí a znamení, které věřícím připomíná nutnost důvěry k Bohu a milosrdenství k bližním. Postoj důvěry vyjadřují slova napsaná dole na obraze: Ježíši, důvěřuji Ti.

Obraz má připomínat požadavky mého milosrdenství, neboť ani ta nejpevnější víra není bez skutků nic platná, řekl Pán Ježíš. (Dn 742)

Úcta k tomuto obrazu spočívá v modlitbě založené na důvěře, ve spojení se skutky milosrdenství. Takto chápanému kultu obrazu přislíbil Pán Ježíš: milost spásy, velké pokroky na cestě křesťanské dokonalosti, milost šťastné smrti a všechny ostatní milosti a časná dobra, o která Ho budou milosrdní lidé s důvěrou prosit.
Podávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet pro milosti k prameni milosrdenství. Tou nádobou je tento obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti, řekl Pán Ježíš sestře Faustyně. (Dn 327) Prostřednictvím tohoto obrazu budu duším udílet mnoho milostí. Proto ať je všem přístupný. (Dn 570) Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. (Dn 48)
Pálí mě plameny milosrdenství, toužím je vlévat do lidských duší. Ach, jakou bolest mi působí, když je nechtějí přijmout. (...) Řekni bolavému lidstvu, ať se přitulí k mému milosrdnému Srdci, a já je naplním pokojem. (Dn 1074) Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství. (Dn 300)
Říkej světu o mém milosrdenství, ať celé lidstvo pozná mé neproniknutelné milosrdenství. Je to znamení posledních časů, po něm přijde den spravedlnosti. Dokud je čas, ať se utíkají k prameni mého milosrdenství, ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla. (847)
Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti... (1146)

 

 

 

 

úterý 4.5.2021     8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
Středa 5.5.2021 Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   8:00     Mše sv     Aš kostel
                 
Pátek 7.5.2021     17:00     Adorace nejsv. svátosti     Aš kostel
        18:00     Mše sv     Aš kostel
                     
 Sobota 8.5.2021
 Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
                     
Neděle 9.5.2021

6 Neděle Velikonoční

   9:00     Mše sv
     Aš kostel
             

   

     
        11:00     Mše sv
     Aš kostel
                     
        14:30     Mše sv
     Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 8

Týden 134

Měsíc 198

Celkem 53534