header2

snow panorama

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

(jak nám jej předala sv. Faustyna Kowalska)

Ve shodě s přáním Pána Ježíše se má slavit o první neděli po Velikonocích, což vyjadřuje těsnou souvislost tohoto svátku s tajemstvím Vykoupení. Liturgie tohoto dne nejplněji oslavuje Boha v tajemství Jeho Milosrdenství.

Svátek Milosrdenství nemá být jen dnem zvláštního kultu Boha v tomto tajemství, ale také dnem milosti pro všechny lidi, a zvláště pro hříšníky. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Ten největší z nich spojil se svatým přijímáním přijatým v tento den: je to příslib „úplného odpuštění vin a trestů", čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu. Velikost tohoto svátku spočívá také v tom, že všichni, dokonce i ti, kteří se obrátí až v tento den, mohou vyprosit všechny milosti shodné s vůlí Boží. O obrazu Božího milosrdenství Pán Ježíš sestře Faustyně řekl:

„Chci, aby tento obraz... byl slavnostně posvěcen první neděli po Velikonocích," „tato neděle má být svátkem Milosrdenství." „Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše, a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro Mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji Mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke Mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jako šarlat."

„Tento svátek vytryskl z nitra (Mého milosrdenství), aby utěšil celý svět, a je stvrzen v hlubinách Mého slitování

."

Přípravou na tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství, které začíná na Velký pátek a trvá devět dní.

 

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

slavíme první neděli po Velikonocích. Neděli Božího Milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské (30. dubna 2000). Právě sestře Faustyně bylo při zjevení svěřeno poselství o milosrdenství určené celému světu. 5. května 2000 byl pak vydán dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kterým byla ustanovena 2. neděle velikonoční jako neděle Božího Milosrdenství.

Svátek Božího Milosrdenství

připadá na druhou neděli velikonoční proto, že se při mši svaté čte evangelium sv. Jana o ustanovení svátosti smíření. Tato neděle je tedy především poděkováním za tuto svátostnou instituci a připomenutím, že je třeba usilovat o zásadní renesanci osobní zpovědi.

Svátek Milosrdenství však nemá být jen dnem zvláštní oslavy Boha v tomto tajemství, ale také dnem milosti pro všechny lidi a zvláště pro hříšníky. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Největší z nich je spojen se svatým přijímáním přijatým v tento den. Je to příslib „úplného odpuštění vin a trestů", čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu. Je to den velké amnestie pro všechny, zvláště pro hříšníky. „V tento den", řekl Pán Ježíš sv. Faustyně, „jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti, ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jako šarlat."

Přípravou na svátek má být novéna

, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství (začíná na Velký pátek, trvá devět dní). „V té novéně", slíbil Ježíš, „udělím duším veškeré milosti." V den svátku Božího Milosrdenství Ježíš pak chce zahrnout lidi nejen spásonosnými milostmi, ale rovněž časnými dary, a to jedince, stejně jako lidská společenství. Všechny, i ty nejvyšší milosti a dobra jsou v tomto dnu dostupny pro každého, kdo o ně prosí s velkou důvěrou.

Takovou hojnost milostí a darů Kristus nespojil se žádnou jinou formou pobožnosti.

Ježíš si přeje, aby v tento den byl slavnostně posvěcen obraz Božího Milosrdenství a také veřejně, čili liturgicky, uctěn. Mají-li mít věřící užitek z velkých darů, které chce Pán dát každému člověku, je třeba, aby byli v milosti posvěcující (po svátosti smíření), aby neměli zalíbení v žádném hříchu, aby plnili podmínky úcty k Božímu Milosrdenství (důvěra a činná láska k bližnímu) a přistoupili v ten den k „prameni života", čili ke sv. přijímání.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

29. června 2002 vydal Svatý stolec dekret, kterým udělil Jan Pavel II. plnomocné odpustky všem, kteří se o Slavnosti Božího Milosrdenství zúčastní v chrámě jakékoliv pobožnosti k Božímu Milosrdenství. V dekretu se mimo jiné praví:

Nejvyšší velekněz vedený horoucí touhou co nejvíce podpořit u křesťanského lidu zbožnou úctu k Božímu Milosrdenství, aby z ní mohli očekávat co nejbohatší duchovní plody, 13. června 2002 na audienci pro odpovědné členy apoštolské penitenciarie stanovil: Udělují se plnomocné odpustky za obvyklých podmínek věřícím, kteří o 2. neděli velikonoční, tedy o neděli Božího Milosrdenství, s duší zcela odvrácenou od jakéhokoliv hříchu, i všedního, zúčastní se pobožnosti ke cti Božího Milosrdenství, nebo alespoň přeď veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější svátostí oltářní se pomodlí Otče náš, Věřím v Boha a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!" Částečný odpustek se uděluje věřícím, kteří se zkroušeným srdcem pozvednou mysl k milosrdnému Pánu Ježíši a pomodlí se některou ze schválených invokací.

Tento dekret má trvalou platnost.

Bratři a sestry se zkroušeným srdcem pozvedněme svou mysl k milosrdnému Pánu Ježíši a modleme se v tuto neděli Božího Milosrdenství za získání plnomocných nebo částečných odpustků, to je odpuštění očistcových trestů pro nás nebo pro duše v očistci.

Modlitby po mši svaté o Druhé neděli velikonoční pro získání plnomocných odpustků:

1) Otče náš...

2) Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, - i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho - ; jenž se počal z Ducha svatého, - narodil se z Marie Panny, - trpěl pod Ponciem Pilátem, - ukřižován umřel i pohřben jest; - sestoupil do pekel, - třetího dne vstal z mrtvých: - vstoupil na nebesa, - sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; - odtud přijde soudit živé i mrtvé. - Věřím v Ducha svatého, - svatou církev obecnou, - společenství svatých, - odpuštění hříchů, - vzkříšení těla a - život věčný. - Amen

Nyní budeme dvakrát opakovat invokaci:

3) Ježíši, důvěřuji Ti a věřím v Tvé milosrdenství.

1. Ježíši, důvěřuji Ti a věřím v Tvé milosrdenství.

2. Ježíši, důvěřuji Ti a věřím v Tvé milosrdenství.

Krvi a Vodo, která jsi vytryskla z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti.

4) Modlitba na úmysl Sv. Otce:

Otče náš... Zdrávas Maria...

K tomuto svátku patří také

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Tuto modlitbu nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustyně ve Vilně roku 1935. V následujících zjeveních vysvětlil její hodnotu a účinnost a sdělil přísliby s ní spojené.

V této modlitbě obětujeme Bohu Otci „Tělo a Krev, Duši i Božství" Ježíše Krista, spojujeme se s Jeho obětí, přinesenou na kříži pro spásu světa. Obětováním Bohu Otci Jeho „nejmilejšího Syna" se dovoláváme nejpádnějšího důvodu, abychom byli vyslyšeni. Prosíme o milosrdenství „ k nám i k celému světu". Výraz „k nám" označuje toho, kdo se korunku modlí, i ty, za které se chce nebo má povinnost modlit. „Celý svět" jsou všichni lidé, kteří žijí na zemi a duše trpící v očistci. Modlitbou slovy této korunky prokazujeme skutek lásky k bližním, což je, vedle důvěry, nutnou podmínkou pro obdržení milostí.

Skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co mě v modlitbě budou prosit," slíbil Pán Ježíš a dodal „bude-li to... ve shodě s Mou vůlí."

Podrobné přísliby, které se týkají smrtelné hodiny, jsou milosti šťastné a pokojné smrti. Mohou si je vyprosit nejen ti, kteří se sami s nadějí a vytrvalostí korunku modlí, ale také umírající, u nichž se jiní budou slovy korunky modlit. „

Kněží," řekl Ježíš,... „(ji) budou doporučovat hříšníkům jako poslední možnost záchrany; i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, získá milost od Mého nekonečného Milosrdenství."

Byť jen jednou, ale s postojem shodným s obsahem modlitby, a především s vírou, nadějí a v pokoře a s upřímnou a hlubokou lítostí nad hříchy.

Pondělí - -
Úterý - -
Středa 08:00
Čtvrtek 15:30 Hazlov
Pátek 17:00
Sobota 18:00
Neděle 09:00
  11:00 Hranice
  14:30 Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antonín Wasil
telefon:+420 734 435 280
e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 13

Týden 101

Měsíc 349

Celkem 34379