header2

 

 

 

ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Ochraň mě před každým nebezpečím.

Pomáhej mi přemáhat pokušení, které mě svádí ke zlému, abych si zachoval čistotu těla i duše. Tvé Neposkvrněné srdce ať je mým útočištěm a cestou, která vede k Bohu.

Vypros mi potřebnou milost, abych se z lásky k Pánu Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na usmíření tvého Srdce, které bylo uráženo tolika hříchy.

Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé jednotě a oddanosti k Nejsvětější Trojici. Věřím v ni, klaním se jí a miluji ji. Amen.

      

Přislíbení, která údajně r. 1685 pro ctitele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova obdržela Markéta Marie a popsala ve svých zápiscích.

Z nich se časem ustálilo a rozšířilo dvanáct zaslíbení:


1. Ctitelům svého Srdce dám všechny milosti potřebné jejich stavu.
2. Rodinám, v nichž bude mé Srdce uctíváno, dám ducha jednoty, aby žily v pokoji a míru.
3. Trpícím bude mé Srdce útěchou.
4. Stanu se jim bezpečným útočištěm v životě a zejména v hodině smrti.
5. Všem poskytnu skrze tuto pobožnost pomoc a požehnání při každé činnosti konané s láskou.
6. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelný pramen milosrdenství.
7. Duše vlažné se stanou horlivými.
8. Horliví dosáhnou brzy dokonalosti.
9. Požehnám také domy, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.
10. Těm, kteří ve vroucí zbožnosti pracují na spáse duší dám milost, že budou obracet i nejzatvrzelejší hříšníky.
11. Šiřitelé úcty k mému Nejsvětějšímu Srdci zůstanou v něm zapsáni.
12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek přistoupí ke sv. přijímání, dám milost vytrvání a šťastnou smrt po přijetí svatých svátostí.                                                                                               

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE

DEKRET

U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa,
vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem,
se uděluje zvláštní dar odpustků,
aby se důstojně oslavilo 150. výročí dne,
kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve

Dnes se připomíná, že uplynulo 150 let od chvíle,

Skukty tělesného milosrdenství

1. Sytit hladové
2. Dávat pít žíznivým
3. Oblékat nahé
4. Ujímat se lidí bez domova
5. Navštěvovat nemocné
6. Navštěvovat vězněné
7. Pohřbívat zemřelé

 

Skutky duchovního milosrdenství

1. Radit pochybujícím
2. Poučovat neznalé
3. Napomínat hříšníky
4. Těšit zarmoucené
5. Odpouštět urážky
6. Trpělivě snášet obtížné lidi
7. Modlit se za živé i zemřelé

bell-2545137 640Každý den ve 20:00 hodin uslýšíme zvonění zvonů. Je to výzva ke společné modlitbě. Jak uslyšite zvony, prosím udělejte si pohodlí a prosím věnujte 5 minut (Tomu nahoře), Bohu. Jak umíte, jak jste zvyklí, např.

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

 

„I kdyby pole nevydala pokrm,

já přesto budu jásat v Hospodinu,

svém spasiteli."

Habakuk 3,17-18

úterý 8.6.2021     8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
Středa 9.6.2021     8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
Pátek 11.6.2021  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  Pouť Kopaniny 16:30     Adorace nejsv. svátosti     Kopaniny kostel
        17:00     Mše sv     Kopaniny kostel
                     
 Sobota 12.6.2021
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
  8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
                     
Neděle 13.6.2021

11. neděle v mezídobí

   9:00     Mše sv
     Aš kostel
             

   

     
        11:00
    Mše sv
    Hranice kostel
        14:30     Mše sv
     Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 34

Týden 164

Měsíc 446

Celkem 54768