header2

Vláda ČR ve čtvrtek 25. listopadu 2021 vyhlásila po celém území ČR opětovně nouzový stav kvůli stále zhoršující se situaci pandemie covid-19. Vláda v demisi ho vyhlásila na 30 dní s platností od 26. listopadu 2021 18:00 hod. do 25. prosince 2021 23:59 hod.

Bohoslužby nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Platí tedy tyto podmínky podle bodu 15 Usnesení Vlády ČR ze dne 25. listopadu č. 1066:

15. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,


b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,

 

Samozřejmě i nadále platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanorušek.

 

Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí ustanovení bodu 14 tohoto Ustanovení. Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo účast osob na hromadných akcích nebo jiných činnostech je definována v bodu 17.

(zdroj: www.cirkev.cz)

 

 

Cíle synody


●připomenout si, jak Duch Svatý vedl církev při jejím putování dějinami a že dnes volá i nás, abychom byli společně svědky Boží lásky;
●prožívat církevní proces se spoluúčastí a zapojením všech; ten dá příležitost především těm, kdo se z různých důvodů nacházejí na okraji společnosti, aby se mohli vyjádřit a bylo jim nasloucháno a aby tak přispěli k budování Božího lidu;
●poznávat a uznávat bohatství a rozličnost darů a charismat, které Duch Svatý svobodně rozdává pro dobro společenství a ve prospěch celé lidské rodiny;
●zkoumat, zkoušet a uvádět do praxe způsoby, jak všichni mohou mít spoluúčast na zodpovědnosti za hlásání evangelia a snaze budovat krásnější a přívětivější svět;

●zkoumat, jak je v církvi praktikována odpovědnost a moc, jakými strukturami je řízena, odkrýt předsudky a pokřivené praktiky, které nejsou zakořeněny v evangeliu, a snažit se o jejich proměnu;
●dodat věrohodnost křesťanskému společenství jakožto spolehlivého subjektu a hodnověrného partnerav procesech společenského dialogu, uzdravování, usmíření, inkluze a sdílení, obnovy demokracie, podpory bratrství a sociálního přátelství;
●obnovit vztahy mezi členy křesťanských společenství a rovněž mezi společenstvími a ostatními sociálními skupinami, například společenstvími věřících jiných vyznání a náboženství, organizacemi občanské společnosti, lidovými hnutími atd.;
●umožnit, aby byly zúročeny a uvedeny do praxe plody nedávných synodálních zkušeností na celosvětové, regionální, národní a místní úrovni.

 

Klíčové hodnoty synodální církve


●Naslouchání jeden druhém směřující k naslouchání Duchu svatému
●Setkávání se v duchu modlitby, zakořeněné v liturgii a v Božím slově
●Navzájem sdílená zkušenost, nejen vyplňování dotazníků
●Dlouhodobý proces, nejen jednorázová událost
●Společné rozlišování, takže rozhodnutí činěná na jeho základě jsou pro dobro všech

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE

DEKRET

U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa,
vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem,
se uděluje zvláštní dar odpustků,
aby se důstojně oslavilo 150. výročí dne,
kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve

Dnes se připomíná, že uplynulo 150 let od chvíle,

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

 

„I kdyby pole nevydala pokrm,

já přesto budu jásat v Hospodinu,

svém spasiteli."

Habakuk 3,17-18

                       
úterý   23.11.2021  
  8:00     Mše sv     farní prostory
                       
                       
středa   24.11.2021      8:00      Mše sv     farní prostory
                       
          16:30     Výuka náboženství I skupina
  farní prostory
                       
          17:00     Výuka náboženství II skupina    farní prostory
                       
          18:00     Biblická hodina     farní prostory
                       
pátek   26.11.2021     16:00     Adorace nejsv. svátosti     farní prostory
                       
          16:30     Modlitba růžence
    farní prostory
                       
          17:00     Mše sv.     farní prostory
                       
sobota   27.11.2021
    17:00     Mše sv     farní prostory
                       
                       
Neděle   28.11.2021

 1 neděle adventu

  9:00     Mše sv
   

 Aš

kostel

               

   

     
          11:00    

Mše sv

    Hranice kostel
                       
          14.30     Mše sv     Hazlov kostel
                       

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 3

Týden 79

Měsíc 34

Celkem 59814