header2

V TÝDNU: 3. týden v měsíci. Mokřiny.

Křížové cesty v postní době. V Aši každé úterý od 17.20 před večerní Mší sv. a každý pátek od 16.00. V Hazlově a Hranicích dle místní domluvy.

Postní almužna: Pokud máte takový zvyk, můžete odkládat postní almužnu. Soukromě, anebo (v Aši) do kasičky vzadu v kostele. Po Velikonocích PRF zváží, na jaký účel by takto postně odložené peníze mohly být použity a doporučí faráři jejich použití.

Jarní prázdniny skončily. Výuka náboženství pokračuje.

V pátek 1. března v rámci večerního společenství mládeže proběhne modlitební večer s možností zpovědi. Je pozván i zpovědník z jiné farnosti. Prosím mládež, aby počítala s účastí. Je to důležité.

Víkend 9. a 10. března je naplánována farní duchovní obnova s P. Vojtěchem Soudským OP. V sobotu bude kázat na večerní Mši v kapli a po ní bude mít další promluvu na faře. V neděli bude kázat na Mši v Aši v 9 hod. a po ní bude mít promluvu na faře. Prosím a apeluji na vaši hojnou účast. Duchovní obnova není určena jen pro ašské. Duchovní obnovy rozvíjejí víru dospělých i dětí a připravují nás na duchovně plnější prožití svátků.

Příští neděli tradiční sbírka Haléř sv. Petra.

Drazí bratři a sestry,

dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vaším údělem nést kříž, pak vyprošujeme nejen sílu k jeho nesení, ale i vědomí, že v Božích očích má nesmírnou cenu každý okamžik, který jsme prožili ve spojení s Kristem. Při této příležitosti také děkujeme všem, kteří se o nemocné starají, kteří jim s láskou pomáhají, a připomínáme slova papeže Františka z poselství k dnešnímu dni nemocných: „Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života."

Myslíme však i na svět, který je nemocný válkou. Už řadu měsíců se modlíme za mír na Ukrajině a ve Svaté zemi, ale válkou trpí i řada zemí v Africe a stále přibývá zemí, kde jsou křesťané pro svou víru pronásledováni, zabíjeni či vězněni. Jenom proto, že my žijeme v krásné zemi v míru a ve svobodě, si nesmíme myslet, že jsme lepší než ti, kteří trpí, nebo že nás se utrpení netýká. K uzdravování světa může přispět i každý z nás jak modlitbou, tak i proměnou sebe sama. Podle příkladu malomocného z dnešního evangelia můžeme volat k Pánu Ježíši jménem svým i jménem nemocného světa: „Chceš-li, můžeš mě očistit."

Na Popeleční středu začneme čtyřicetidenní přípravu na Velikonoce, vstoupíme do postní doby. Je to veliká příležitost pro nás i pro celý svět. Bůh nás volá k obrácení, k tomu, abychom začali myslet jinak než dosud. Každého z nás Bůh povolal mezi své přátele a dědice Božího království. Ve křtu nám dal účast na svém životě. Je na nás, abychom už dnes a tady žili životem Božích dětí. Abychom umocnili své modlitby za pokoj ve světě, přijměme postní dobu jako mimořádné pozvání a rozhodněme se žít 40 dní pro Pána. Nejde o žádné smutné trápení, ale o skvělou příležitost k mimořádné zkušenosti s Bohem, který naplňuje radostí a pokojem srdce, která se mu otevřou.
Chceme-li opravdu přispět k míru mezi lidmi, dejme Bohu k dispozici své uši i svůj čas a naslouchejme druhým lidem, zvláště těm nejbližším v rodině či v sousedství, ve škole nebo na pracovišti. Naslouchejme druhým s takovou láskou, aby pocítili blízkost a zájem samotného Boha v nás. Nejsme všemohoucí a nemůžeme plnit všechna jejich přání či vyřešit jejich problémy, ale vždy můžeme nabídnout slovo povzbuzení a potěšit, někdy i konkrétně pomoci. Zapojme svou tvůrčí vynalézavost a hledejme možnosti domluvy a spolupráce.
Některé naše vztahy jsou zatíženy zraněním. Udělejme první krok k jejich uzdravení tím, že odpustíme, aniž bychom čekali, až se druhý omluví. Sami jsme přece zakusili, že nám Bůh odpustil daleko víc, než jsme si zasloužili.
Nehledejme na druhých chyby, ale to krásné, čím je Bůh obdaroval, a to dobré, co oni s jeho pomocí dokázali. Nepodílejme se na všudypřítomné kritice a nespokojeném nadávání. Když to někdy nezvládneme, začněme prostě znovu. Postní doba je dobou tréninku a dobrý trénink nás osvobodí od mnoha pout, které nám dřív kazily život. Někdo podléhal těžkým zlozvykům, nebo byl dokonce závislý na alkoholu či drogách, automatech, počítačových hrách nebo pornografii. Čtyřicet dní prožitých s Ježíšem nabízí radost, a snaha dávat se mu k dispozici, aby skrze nás uzdravoval a budovat krásné vztahy, nás natolik vtáhne a zaujme, že se snadněji zbavíme pout. Zapojme do našeho úsilí i děti.
Kdybychom dovedli v postní době žít úplně bez těchto věcí, a to i v případě, že nás nespoutávají, mohli bychom lidsky i duchovně vyrůst a dobře se připravit na prožití velikonoční radosti z Kristova vítězství. Ta velikonoční radost pak vzroste o radost z řady vítězství a uzdravení, které jsme nechali udělat Boha skrze nás.
Když ke svým modlitbám za konec válek a konec pronásledování křesťanů přidáme své sebeovládání a budeme spolupracovat s Bohem na uzdravení světa kolem nás, ukážeme, že své modlitby myslíme vážně. Prokáže se, že nejde jen o slova, ale že jsme ve svých modlitbách přítomni celí i se svými námahami a nasazením.
Děkujeme všem, kteří přijmou naši výzvu a spolu a s námi se zapojí do společného díla za uzdravení světa a vítězství Boží lásky. Kéž nám Bůh pomůže a dá potřebnou opravdovost a vytrvalost.

Všem ze srdce žehnají
Vaši čeští a moravští biskupové

Při nedělní volbě delegáta na diecézní synodu byl voliteli již v prvním kole zvolen Dominik Roháček. Oba bratři - Jan Horáček a Dominik Roháček - nestáli ve volbě proti sobě, ale nabídli se farnosti jako možní kandidáti. V duchu vzájemného naslouchání a modlitby se členové naší PRF a ERF rozhodli vyslat na cestu diecézní synody právě Dominika. Děkujeme mu za odvahu a chuť do toho jít!

                                                                                                          o. Richard  

V Aši 6. 2. 2024

 

pondělí 
---

úterý
18:00 Mše v Aši a po ní "Setkání nad Biblí" na faře (kromě 3. úterý v měsíci – toto úterý nebude biblická a bude Mše sv. v Mokřinách 18:00)

středa
9:00 - Mše sv. ("seniorská") v Aši
18:15 náboženství pro děti (od října)

čtvrtek
17:00 v Aši Mše sv. ("pro pracující")

pátek
16.00 v Aši adorace v kostele, 17.00 Mše

sobota
17:00 večerní Mše s nedělní platností v Aši; k tomu 1. sobota v měsíci 9.00 Mše "mariánská"

neděle
9:00 Aš, 11:00 Hranice a 14:30 Házlov

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš fara
středa   9:00   Aš fara
čtvrtek    17:00   Aš fara
pátek   17:00   Aš fara
sobota   17:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš kostel
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

administrátor farnosti:

P. Richard Polák
tel. 734 264 664
 
farní vikář (kaplan):
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 29

Týden 320

Měsíc 936

Celkem 88851